Oncology Venture A/S publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2018

Oncology Venture A/S (“Oncology Venture”, tidigare Medical Prognosis Institute A/S) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.medical-prognosis.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Resultaträkning H1 2018
Nettoomsättningen uppgick till 1,596 KDKK (föregående år 3,060 KDKK). EBITDA-resultatet uppgick till -6,355 KDKK (föregående år -16,082 KDKK). Vinstmarginalen uppgick till -400 % (föregående år -526%). Den förbättrade marginalen är hänförlig till minskade personalkostnader. Personalkostnaderna uppgick till 3,603 KDKK (föregående år 15,190 KDKK). Resultatet före skatt uppgick till en förlust om 2,399 KDKK (föregående år en förlust om -20,482 KDKK). Detta är främst hänförligt till en vinst på avyttring av ägarandelen i Oncology Venture Sweden AB, vilket uppgick till 10,796 DKK. Bolaget realiserade en nettovinst om 3,649 KDKK (föregående år en nettoförlust om -19,419 KDKK). Nettovinst per aktie: 0,15 DKK (-0,82 DKK). Totalt antal aktier per 30 juni 2018: 24,647,555.
Per den 21 augusti 2018, registreringsdatumet för sammanslagningen, ökades antalet aktier i bolaget som ett resultat av detta till 50 271 278 som beskrivet i sammanslagningsprospektet publicerat den 1 maj 2018.

Balansräkning
Totala tillgångar uppgick till 20,856 KDKK (föregående år 21,241 KDKK), vilket till största del bestod av förutbetalda intäkter och andra fordringar. Bolagets kassa och bank uppgick till 2,385 KDKK (1,920 KDKK). Totala skulder uppgick till 13,658 KDKK (föregående år 16,330 KDKK) och bestod till största de-len av leverantörsskulder. Bolagets eget kapital uppgick till 7,198 KDKK (föregående år 4,911 KDKK). Kassa och bank samt fordringar i det sammanlagda bolaget uppgick totalt till cirka 25,1 MDKK.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,233 KDKK (föregående år -2,624 DKK). Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick 5,745 KDKK (föregående år -794 KDKK).

För fullständig halvårsrapport, se bolagets hemsida (www.medical-prognosis.com) alternativt filen som är bifogad till detta pressmeddelande.

Den första kompletta rapporten för det sammanslagna bolaget Oncology Venture A/S (det vill säga Oncology Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S (tidigare Medical Prognosis Institute A/S)) kommer att vara rapporten för Q3 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Peter Buhl Jensen, MD, PhD                    Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation
E-mail: pbj@oncologyventure.com                  E-mail: uhb@oncologyventure.com
Telefon: +45 21 60 89 22                                 Telefon: +45 21 70 10 49

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture är verksamt inom forskning och utveckling av anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture använda Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie av LiPlaCis i metastaserande bröstcancer. Bolaget använder en modell som ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 – en PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som initieras för bröstcancer, 2X-111 fas 2 – en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Bilagor